Design: Jost Gebers

1975 TMM / "Quartier Latin"

05.- 09. November 1975

Programm/Program:

Albert Mangelsdorff/Solo
Albert Mangelsdorff - tb
Alexander von Schlippenbach/Solo
Alexander von Schlippenbach - p
Steve Lacy/Solo

Steve Lacy - ss
Paul Rutherford/Solo
Paul Rutherford - tb
Wallin - Johansson Duo
Per-Henrik Wallin - p
Sven-Ake Johansson - dr, acc, voice
Brötzmann/Van Hove/Bennink
Peter Brötzmann - reeds
Fred Van Hove - p
Han Bennink - dr, perc
Friedemann Graef Quartett
Friedemann Graef - ss, ts
Thomas Wiedermann - tb
Gerd Mayer - b
Manfred Kussatz - dr
Frank Wright Unit

Frank Wright - ts
Bobby Few - p
Alan Silva - b
Muhammad Ali - dr
Gunter Hampel Galaxie Band
Frederic Rabold - cornet, tp
Thomas Keyserling - ts, flute
Perry Robinson - cl
Gunter Hampel - vibes, p, bcl, flute
Jack Gregg - b
Martin Bues - dr
Willem Breuker Kollektief

Willem Breuker - reeds
Bob Driessen - as
Maarten van Norden - ts
Ronald Snijders - fl
Boy Raaijmakers - tp
Willem van Manen - tb
Bernard Hunnekink - tb
Jan Wolff - horn
Leo Cuypers - p
Arjen Gorter -b
Rob Verdurmen - dr

Alle weiteren Fakten sind nicht mehr zu rekonstruieren.
All further facts are no more to reconstruct.